1 Септемрви 2019 - до момента - учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Горна Оряховица

Учител по математика и информационни технологии – 5 – 7 кл.

18 Февруари 2020 - до 26.05.2020 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. В. Търново

Хоноруван преподавател по дисциплина “ Училищен курс по информатика“ на втори курс „Педагогика на обучението по информатика“

Октомври 2018 до февруари 2019 - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. В. Търново

Хоноруван преподавател по дисциплина „Операционни системи“ на трети курс „Информатика“

13 Септември 2017 – до 30. 08.2019 г. - учител в ОУ „Христо Смирненски“ – с. Самоводене, общ. В. Търново

Учител по математика и информационни технологии – 5 – 7 кл. с допълващи часове по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Технологии, Технологии и предприемачество и Компютърно моделиране в III клас

 • Работа по вътреучилищен проект „Моята градинка с добродетели“, под ръководството на коуч Искра Петрова;
 • Работа по проект „Подкрепа за успех“;
 • Работа по проект „Твоят час”;
 • Работа по проект „Заедно намираме решения в мултикултурна среда във Великотърновска област;
 • Работа с НЕИСПУО;
 • Работа с Образец 1 – „АдминПро“, „АдминРД“, НЕИСПУО;
 • Работа с училищна документация и подпомагане дейността на директора на училището;
 • Класен ръководител на 7 клас;
 • Координатор на „Посещаемо и безопасно училище“ с Orak;
 • Координатор по проект Selfie;
 • Координатор по проект на МОН за занимания по интереси;
 • Обучител за работа с електронен дневник Shkolo.bg;
 • Администратор на електронен дневник Shkolo.bg;
 • Администратор на електронен дневник AdminPlus;
 • Изработка на сайта на училището  (https://ousamovodene.com/ );
 • Изработване логото на училището;
 • Изготвяне на план за иновативно училище;
 • Обучение на колеги, в изпълнение на плана за вътрешноквалификационната дейност на училището;
 • Изработване на грамотите за учениците за всички училищни прояви;
 • Ръководител компютърен кабинет;
 • Ръководител ИКТ;
 • Изготвяне на седмично разписание на часовете;
 • Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати;
 • Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна дейност;
 • Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие;
 • За всяка учебна единица определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане структурира и провежда учебния процес;
 • Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и ученици, така и между самите ученици;
 • Използва подходящи образователни стратегии, методи и техники;
 • Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности.

Пълен формат на автобиографията -> P.Beleva-CV